Logoterapia

Logoterapia on henkistä hyvinvointia vahvistava tarkoituskeskeinen terapiasuuntaus, psykologiaa ja filosofiaa, joka edesauttaa kulkemaan vastoinkäymisistä eteenpäin, ja havaitsemaan mielekkyyttä ja mahdollisuuksia elämässä. Elämäntilannetta kartoitetaan ja tarkastellaan yhdessä keskustellen, tästä hetkestä käsin kohti tulevaisuutta, asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja tunnistaen ja hyödyntäen.


Logoterapiasta on apua erilaisissa elämäntilanteissa ja suunnan selkeyttämisessä muutoksissa. Se sopii mm. valintojen pohtimiseen elämän risteyskohdissa, psyykkisen joustavuuden ja kyvykkyyden vahvistamiseen, ja avuksi mm. mielialahäiriöiden hoidon tueksi sekä varhaiseen apuun. Se voi vahvistaa itsetuntemusta, ja olla tukena ja avuksi seuraavissa: arvottomuuden ja tyhjyyden tunne, uupuminen, masentuneisuus, ahdistuneisuus, menetykset.

Logoterapeuttinen ajattelu tukee henkilökohtaista kasvua ja vahvistaa kestävää hyvinvointia. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa eri ulottuvuudet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Siten henkinen hyvinvointi vahvistaa myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Kreikan kielen sana logos, tarkoitus, viittaa logoterapiassa ihmisen kokemukseen elämän mielekkyydestä tarkoituksen löytämisen kautta. Ihmisellä on tahto kokea elämänsä tarkoituksellisena. Logoterapian ja eksistenssianalyysin kehitti itävaltalainen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl 1930-luvulla eksistenssifilosofiasta ja antropologiasta. Logoterapiaa on edelleen kehittänyt Euroopassa erityisesti psykologian tohtori Elisabeth Lukas, mm. logoterapialle keskeistä arvotyöskentelyn menetelmää.

Logoterapian kesto määräytyy asiakkaan tarpeen mukaisesti. Pitkään jaksoon ei tarvitse sitoutua. Jo yksi tapaaminen voi selkeyttää tilannetta. Käynti ei edellytä diagnoosia.

Logoterapeuttinen ohjaus

Yksilöterapia

Logoterapia sopii avuksi ja tueksi valintojen pohtimiseen, elämäntilanteen ja suunnan selkeyttämiseen muutoksissa, tai  tarkoituksettomuuden ja tyhjyyden kokemuksiin.  Logoterapeuttinen keskustelu voi avata väylää ilolle ja rohkeudelle. Logoterapiasta on apua mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen, mikä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Työskentelyni perustana on turvallisuus ja luottamuksellisuus. Terapeuttina olen rauhallinen, kuunteleva, tilaa antava, ja toivoa ylläpitävä. Vastaanotollani katsomme yhdessä asiakkaan esille tuomia asioita, elämän tilannetta tästä hetkestä käsin. Keskustelu ja kysymykseni johdattelevat asiakkaan oman itsen äärelle tarkastelemaan sitä, mikä kaipaa tulla nähdyksi, huomaamaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, ja löytämään voimavaroja ja mielekkyyttä elämässä. Autan asiakasta asettamaan itselleen merkityksellinen tavoite, ja muuttamaan se käytännön toiminnaksi tai konkreettisiksi askeleiksi sitä kohti.

Etenemme tilannekohtaisesti ja asiakkaalle sopivassa tahdissa, eikä käynti edellytä sitoutumaan pitkään jaksoon. Jo yksi tapaaminen voi selkeyttää tilannetta. Käynti ei edellytä lähetettä tai diagnoosia. (Ei Kela-korvattavaa.) En kirjaa asiakastietoja rekisteriin.

Kartoituskäynti 67 €

Yksilöterapia 102 € /60 min.

Kysy opiskelijahintaa!

Pariterapia

Logoterapeuttinen pariterapia on psykologi Elisabeth Lukasin kehittämä menetelmä, joka sopii vuorovaikutuksen haasteisiin. Pariterapia alkaa yksilöiden omilla käynneillä ennen yhteistä kokoontumista. Tällöin yksilöt voivat käydä läpi ja selkeyttää ensin omia tunteitaan ja ajatuksiaan, sekä pohtia toiveitaan ja tavoitteita.

Käynti ei edellytä sitoutumaan pitkään jaksoon. Jo muutama käyntikerta voi selkeyttää tilannetta.

Asiakastietoja ei kirjata rekistereihin.

Pariterapia 181 €/ 90 min.

Yksilökäynnit pariterapian yhteydessä 67€/ 60 min.


Logoterapeuttiset kurssit

Minun elämäni

Logoterapeuttinen elämäkertakurssi. Omaa elämää tarkastellaan menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaan. Tavoitteena on tarkoituskeskeisesti löytää voimavaroja tähän päivään ja tulevaan.  Kurssi sisältää itsenäistä kirjoittamista ja pienryhmän tapaamisia. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein, yhteensä 7 kertaa.

7 x 3 tuntia

Elämäni värit, luova kurssi

Luova elämäkertakurssi. Logoterapeuttinen elämäkertatarkastelu, johon sovelletaan taidetyöskentelyä. Omaa elämää tarkastellaan ohjatusti menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaan. Tavoitteena on tarkoituskeskeisesti löytää voimavaroja tähän päivään ja tulevaisuuteen. Sisältää itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä sekä ekspressiivisen taideterapian luovia menetelmiä. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein, yhteensä 7 kertaa.

7 x 3 tuntia


Pidätämme oikeuden muutoksiin