Ekspressiivinen taideterapia

  


Taide on inhimillisyyden ilmaisua ja oman elämän sekä ympäröivän maailman ja ilmiöiden havainnointia ja näkyväksi tekemistä. Se on väylä tuoda tietoiselle tasolle itseään, omaa ajatteluaan ja mahdollisuuksiaan. Ekspressiivinen taideterapia (EXA) on monitaiteinen terapiamuoto, jossa työskentelyprosessin ajatellaan mahdollistavan muutoksen. Terapeuttisuuden voi kokea eri vaiheissa ja monella tasolla.


Taidetyöskentely kuvastaa oman elämän muotoilua, jossa ihminen voi tehdä havaintoja etäältä ja luoda uutta muutosprosessissa, jossa hän etenee mahdollisimman vapaasti. Ekspressiivisessä taideterapiassa elämän ilmiöitä tarkastellaan ennemmin useasta näkökulmasta, kuin ongelmakeskeisesti. Ohjaamissani ryhmissä sovellan toiminnassa taidelähtöisten menetelmien lisäksi mm. elämänmyönteistä logoteoriaa, mielikuvaharjoituksia ja tietoisen läsnäolon harjoituksia. Logoterapian mukaisesti ihminen on henkinen persoona, joka tulee näkyväksi ja toimivaksi psyko-fyysis-sosiaalisen olemuksensa kautta.

Taide on kieli, joka resonoi jokaisen ulottuvuutemme kanssa. Se toimii kanavana jokaisen ainutlaatuisille, erilaisille kokemuksille, ja sen kautta voi tulla tietoiseksi omista mahdollisuuksista vaikuttaa elämäänsä.

Ekspressiivisessä taideterapiassa eritystä on eri taideilmaisumuodot ja taiteidenväliset siirtymät. Prosessissa liitetään yhteen eri ilmaisumuotoja, mm. kuva, liike, rytmi, ääni, kollaasi, sanallinen ilmaisu, mikä mahdollistaa laajan, moniaistisen kokemuksellisuuden. Pääpaino on yksilöllisessä kokemuksessa ja vapaassa, kokeilevassa ilmaisussa, jossa ohjaajana tuen osallistujaa etsiytymään havaintojensa äärelle ja kannattelen prosessia läsnäolevassa tilassa, kanssakulkijana. Työskentely ei edellytä taiteellisia erityistaitoja eikä taidetöitä arvostella. Prosessissa herätellään jokaisessa olevaa ainutlaatuista luovuutta.

Taidetyöskentely mahdollistaa tässä ja nyt -hetkessä olemisen, sisäisyyden näkyväksi tuomisen, ajatusten selkeyttämisen ja pystyvyyden kokemisen. Vuorovaikutteisessa ryhmätaideterapiassa yksilöllinen tekeminen ja yhdessä kokeminen mahdollistaa näkökulmien laajentamisen, omien pohdintojen selkeyttämisen, itsetuntemuksen vahvistumisen ja vertaistuen. Ekspressiivinen taideterapia sopii yksilöllisen luovan kanavan ja oman sisäisen äänen löytämiseen elämässä.

Luova, taiteellinen ilmaisu voi tuottaa oivalluksia, virkistää, avartaa omaa ajattelua, rauhoittaa ja eheyttää. Se voi olla löytöretki omien voimavarojen, ilon ja leikkimielen lähteille.

Ekspressiivistä taideterapiaa ja sen teoriaa alkoivat kehittää Paolo Knill, Shaun McNiff, Stephen Levine ja Norma Canner Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Ekspressiivisen taideterapian teoriatausta on monitieteinen, jossa keskeistä on eksistentiaalinen fenomenologinen filosofia, kulttuuriantropologia, estetiikka, ja humanistinen psykologia. Ohjaamissani ryhmissä hyödynnän myös logoteoriaa.


Ekspressiivisen taideterapian kurssitRyhmätaideterapia

Ekspressiivinen taideterapiaryhmä, elämäntaidollinen, luottamuksellinen ryhmä. Pääpaino on vapaassa, kokeilevassa, intuitiivisessa ilmaisussa, eikä taiteellisia taitoja tarvita. Luova ilmaisu sisältää yksilöllistä työskentelyä, mm. kuvallista työskentelyä, liikeilmaisua, sanallistamista, läsnäoloharjoituksia, ja pienimuotoista keskustelua (sen verran, mikä itselle sopii).

Ei edellytä diagnoosia. (Ei kela-korvattavaa)

Teemalliset ryhmät, max. 6 osallistujaa. Neljän kokoontumiskerran kokonaisuus.

4 x 3 tuntia.

Helsinki/Porvoo

Elämäni värit

Logoterapeuttinen elämäkertakurssi, johon sovelletaan luovaa taidetyöskentelyä. Omaa elämää tarkastellaan ohjatusti menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaan. Tavoitteena on tarkoituskeskeisesti löytää voimavaroja tähän päivään ja tulevaisuuteen. Sisältää itsenäistä työskentelyä, ekspressiivisen taideterapian luovia menetelmiä, ja ryhmän tapaamisia. Pienryhmä kokoontuu kolmen viikon välein, yhteensä 7 kertaa.

7 x 3 tuntia

Helsinki/Porvoo

Taidekävely

Voimaa taiteesta, iloa luovuudesta - kaksipäiväinen taidetyöpaja.

Teosvierailuja taidenäyttelyssä. Pienryhmässä ja itsenäisesti vierailemme taideteosten äärellä, ja annamme teoksen puhua ja puhutella itseämme. Mitä se kuiskii, ilmentää, kertoo juuri minulle? Taidekävelyn harjoitukset voivat vahvistaa toisin näkemisen taitoa, ja avata luovuuden lukkoja. Teos voi toimia myös kanavana omiin ilon ja voimavarojen lähteille. Sisältää itsenäistä työskentelyä, ekspressiivisen taideterapian luovia menetelmiä, ja ryhmän tapaamisen toisena ajankohtana, yhteensä 2 tapaamista.

2 x 3 tuntia

Helsinki/Porvoo

Räätälöidyt luovuuden kurssit

Tilauksesta kaveriporukoille, osaksi työyhteisöjen virkistyspäivän ohjelmaa. Tulen mielelläni myös toimintakeskukseen, palvelutaloon tai kuntoutuskotiin.


Pidätämme oikeuden muutoksiin